Choď na obsah Choď na menu
 


 Spolupráce s inštitúciami

 

         Spolupráca s organizáciami prebieha podľa vopred

vypracovaných plánov a je na dobrej úrovni.

 

Spolupráca s rodinou

Uplatňujeme partnerský vzťah a vzájomnú dôveru. Rodičom poskytujeme metodicko-poradenskú pomoc, rodičia sú oboznámení s úlohami, ktoré sú kladené na ich deti. Rodičovské združenie pri MŠ stalo sa členom SRRZ a ako Občanské združenie vytvorilo podmienky na odvádzanie 2%z dane, kde sa už ukázali prvé úspechy finančnej pomoci.  

Umožňujeme rodičom stráviť s deťmi „Deň otvorených dverí“, neformálne besedy v triede,  otvorené hodiny, kde majú možnosť bližšie sa zoznámiť so životom v našej MŠ.

Rodičia a starí rodičia sa zúčastňovali akcií poriadaných materskou školou-triedne besiedky (pre starých rodičov, vianočné, karnevaly, rozlúčka s predškolákmi,)

Väčšina rodičov chápe nutnosť pomoci MŠ a aktívne sa zapájajú do brigád, pomoc pri drobných opravách, pomáhajú pri získavaní materiálu pre pracovnú, výtvarnú výchovu, zapájajú sa do zberu papiera.

So školskou radou je spolupráca podľa vypracovaného plánu, ale aj podľa potreby, členovia sa na stretnutiach zúčastňujú, pristupujú k tomu zodpovedne. Aktuálne zorganizovali petičnú akciu za vybudovanie ochrannej bariéry z hlavnej cesty susediacej s MŠ, ktorá bola úspešná.

 

Spolupráca s PPP

       Deti majú možnosť byť so súhlasom rodičov vyšetrené na školskú zrelosť a podľa potreby pravidelná spolupráca s pani psychologičkou, čo umožňuje aj fakt, že PPP sídli v našej MŠ.

 

Spolupráca so ZŠ 

             Tadične máme veľmi dobrú spoluprácu so ZŠ, kde oboznamujeme deti s areálom školy, zúčastňujú sa na vyučovacích hodinách, divadelného predstavenia v školskom klube, uskutočnili sme obed v školskej jedálni. Pozývame prvákov do MŠ, spoločné hry, súťaže na MDD a vzájomná výmena darčekov umocňuje radosť z týchto priateľstiev. Pani učiteľky si vymieňajú skúsenosti, informujú sa navzájom o pripravenosti deti na vstup do školy.

 

Spolupráca s knižnicou

          Dlhoročná je aj spolupráca s knižnicou, kde deti získavajú prvé skúsenosti budúcich čitateľov zábavnou formou, sprievodnými aktivitami, súťažiami, hrami.

 

Spolupráca s CVČ

          Úlohy podľa vypracovaného plánu sú  zaujímavým spestrením pobytu detí v MŠ.