Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


 

 Vitajte na stránkach Materskej školy v Gelnici, Hlavná 117. Pozývame Vás na prehliadku naších  priestorov, naších aktivít, akcií a mnoho iného. Na stránkach nájdete fotky, zaujímavosti zo života školy               

 

      

                       

                                                           v

Materská škola   Hlavná 117  v Gelnici

oznamuje rodičom, že  „Zápis do Materskej školy“ na školský rok   2016/ 2017 sa uskutoční v dňoch                             09.5.2016 - 13.5.2016    v priestoroch materskej školy.

          Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave.

Rozhodnutie o priati/nepriati dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomné na adresu uvedenú v žiadosti.

Podmienky prijatia:

  1. Na predprimárne vzdelávaniesa prijíma dieťa od dvoch do šiestich rokov jeho veku. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

    Ostatné kritéria:

  3. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2016.

  4. Prednostne sa prijímajú deti, ktorých súrodenci už našu MŠ navštevujú.

  5. Deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Gelnica. 

 

         

 

MESTO GELNICA

 

podľa § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ/riaditeľka Materskej školy so sídlom v Gelnici

 Hlavná ulica 117

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

- úplné stredné odborné vzdelanie alebo aj vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.   ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.)

Iné kritéria a požiadavky ( § 6ods. 1 zákona č. 317/2009, § 3 ods. 1a) zákona č. 552/2003 ):

- občianska bezúhonnosť,

- ovládanie štátneho jazyka,

- zdravotná spôsobilosť.

- má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia škôl

- komunikačné a organizačné schopnosti,

Požadované doklady :

1. písomná prihláška do výberového konania,

2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

3. potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

4. štruktúrovaný životopis,

5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

6. preukázanie telesnej a duševnej spôsobilosti na   výkon pedagogickej činnosti

7. návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie,

8. prípadne ďalšie kópie dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné

    predpoklady,

9. súhlas uchádzača na zverejnenie a použitie osobných údajov pre potreby výberového

    konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi a prílohami doručte poštou resp. osobne do 27. mája do 14.00 hod. na adresu : Mestský úrad, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica.

 

Obálku označte „Výberové konanie Materská škola, Hlavná 117, Gelnica Neotvárať“.

 

Termín, miesto a čas výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne v zmysle zákonnej lehoty prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky.

V Gelnici dňa 4.5.2016                             Ing.DušanTomaško, MBA                                                                                                         primátor mesta

 

    

 

 
Reklama