Choď na obsah Choď na menu
 


1. Riaditeľ predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gelnica, prijíma deti priebežne alebo pre nasledujúci rok spravidla od 15. februára do 15. marca na základe žiadosti o predprimárne vzdelávanie potvrdené lekárom pre deti a dorast.

2. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke spravidla do 15. apríla kalendárneho roka.

3. Na prevzatie svojho dieťaťa z predškolského zariadenia môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa staršie ako 10 rokov, alebo inú predagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.   

4. Rodič najmenej do 14 dní /pracovných/ od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a čas trvania jeho neprítomnosti v predškolskom zariadení. V prípade neprítomnosti dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do predškolského zariadenie podpíše učiteľke v triede vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

5. Ak rodič do 14 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažne opakovaným spôsobom porušuje Školský poriadok predškolského zariadenia, riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

6. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do predškolského zariadenia v zmysla zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. V predškolskom zariadení je zakázané podávanie likov zamestnancom predškolského zariadenia. Výnimku tvoria akútne prípady a je možné podať detský paralen, dithiaden.

8. Prevádzka predškolského zariadenia je spravidla:                                                                   

od 6.30 - 7.00 schádzanie sa detí /zberná trieda 5. dole/

od 15.40 - 16.30 odchod detí /zberná trieda 5. dole/

9. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gelnica prispieva rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výška príspevku je 10 EUR. Deti do 3 rokov platia 50 Eur. Školné sa zasiela na účet SK4256000000000408089002. Variabilný symbol je rod. číslo dieťaťa.

10. Ak sa dieťa stravuje, rodič uhrádza aj výdavky na stravovanie vždy do 15-tého dňa príslušného mesiaca na účet SK2602000000001660705051. Výška poplatku je 21 Eur.

11. Neprítomnosť dieťaťa hlásia učiteľky z jednotlivých tried vedúcej školskej jedálne každý deň podľa fyzickej prítomnosti detí do 8.00 hod., povinnosťou rodiča je nahlásiť neprítomnosť, alebo oneskorený príchod deň vopred, alebo do 8.00 hod. príslušný deň.

12. Starostlivosť o čisté a správne oblečenie majú rodičia, taktiež týždenne vymieňajú uterák, 1x mesačne perú posteľnú bielizeň a starajú sa o jeho bezchybný stav. Osobné veci sú označené menom, ináč pracovníčky neručia za stratu, alebo výmenu.

13.Rodič má prístup do triedy vždy, keď to považuje za potrebné s použitím návlekov.

/Výňatok z Vnútorného poriadku školy/